درباره


شرکت اتاق تمیز جم


این هلدینگ سالهای زیادی در احداث مجتمع‌های بزرگ مسکونی، تجاری، اداری، صنعتی، بیمارستانی، دانشگاهی و اماکن ورزشی و مترو، مشاوره ی مدیریت سیستم و مطالعات استراتژیک و برنامه‌ریزی‌های راهبردی فعالیت داشته اند. مجموعه مدیریت این هلدینیگ که دیدگاه‌های خود را به سوی تکنولوژی اتاق‌های تمیز متمرکز نموده و به علت ماهیت این تکنولوژی که موضوع پراهمیتی درسلامت انسانهاست و در همه کشورهای جهان مورد توجه ویژه قرار دارد، مبادرت به تأسیس این شرکت نموده اند.
آنها عزم راسخ دارند که این کار تکنیکی را در حد کمال توسعه و ادامه دهند، و در این زمینه با تماس و تبادل نظر با کشورهایی که در این تکنولوژی پیشرفته هستند با تمام توان و ظرفیت خود بهترین ها را به مشتریان گرامی ارائه دهند


چارت سازمانی شرکت اتاق تمیز جم


چارت۰۰۲